Interview met Marnix Vangheluwe, nieuw verkozen lid van de RvB

ZELE – Marnix Vangheluwe werd onlangs op de Algemene Vergadering van 2019 verkozen als lid van de Raad van Bestuur van de federatie. Marnix is reeds zo’n dertig jaar actief in de judosport, momenteel als hoofdtrainer van Judoclub Drongen. Beroepshalve is hij aan de slag als manager bij een bedrijf rond milieuadvies in het Gentse. De redactie van JudoContact had een gesprek met hem. In een notendop legde hij uit waar zijn focus zal liggen binnen de RvB tijdens zijn mandaat.

Marnix Vangheluwe

“Ik wil graag mijn steentje bijdragen om van de VJF een performantere sportfederatie te maken vandaar dat ik de commerciële insteek zeer belangrijk vind”, stelt Marnix. Hij benadert dit vanuit twee kanten. “Ik voorzie twee pijlers. Enerzijds is er de ledenwerving, anderzijds de fondsenwerving. Inzake ledenwerving zie ik tevens twee deeltaken die zich aanbieden, m.n. het promotionele, maar ook de retentie. Het heeft weinig zin om bijvoorbeeld 20 procent nieuwe leden te rekruteren als we er 25 procent verliezen. Dus retentie is even belangrijk.” Wat de ledenwerving betreft, zit de VJF op een goed spoor vindt het kersverse bestuurslid. “Met promotie van het judo is de VJF goed bezig. Inzake retentie kan het echter beter. Als we een lid beschouwen als een ‘consument’ dan mogen we ervan uitgaan dat die een bepaald verwachtingspatroon heeft waaraan de federatie moet voldoen. De eerste voor de hand liggende taak van de federatie is hem/haar een functionele vaardigheid bij te brengen. De technieken van het judo, de graden die het lid kan verwerven, deelname aan de competities die worden aangeboden … Daar zit de VJF op de juiste koers.”

Er is echter meer, oordeelt Marnix. “Het tweede luik, is de emotionele verbondenheid met de federatie. Wat halen leden eruit? Waarom beoefent iemand judo? Vriendschapsbanden opbouwen, een deel van onze leden wordt aangetrokken door de discipline, respect, de waarden van het judo, maar ook de beleving. En die beleving kan beter. Het gevoel van eenheid zoals bijvoorbeeld op een Interclub, dat moeten we nog meer benadrukken. We hebben dus een stuk vermarkting naar buiten toe, maar ook naar binnen toe waaraan we verder moeten werken. We moeten weg van de benadering van onze judosport in de enge zin van het woord. Judo is meer dan louter een competitiesport. Het is een levensvisie waar verschillende facetten van judobeleving (kata, 55+, G-judo, recreatief en competitief judo) hun gading moeten blijven in vinden en die het judoweefsel op die manier kunnen versterken.”

Ook inzake fondsenverwerving maakt Marnix een duidelijke onderverdeling. “Een federatie kan pas goed werken als er voldoende financiële middelen zijn. ‘Commercieel’ is altijd wel zo’n beetje een vies woord, maar het biedt ons evenwel de middelen om ons doel te bereiken. Ook hier onderscheid ik twee luiken, m.n. het verwerven van subsidies en het smeden van partnerschappen.” Marnix legt bewust de nadruk op ‘partners’. “Ik spreek liever van partners dan van louter sponsoring, dat eerste is immers een ruimer begrip. Voor mij is een partnerschap het aangaan van een langdurige relatie met iemand die dezelfde waarden deelt waarvoor de federatie staat. In mijn optiek kan een partner niet zomaar een bedrijf zijn dat niet onze waarden deelt of dat er enkel maar is voor het commerciële luik. Alhoewel we een kleine federatie zijn en onze sport voor niet-judobeoefenaars minder mediageniek is , hebben we evenwel een aantal unieke eigenschappen in ons DNA die ons helpen onszelf te onderscheiden ten opzichte van andere sporten. Zo is judo meer doordrongen van bepaalde waarden, zoals respect, discipline, doorzettingsvermogen e.d. Allemaal eigenschappen waaraan bedrijven zich kunnen spiegelen.”

Het is dan ook de kunst om het juiste raakvlak te vinden. “Vandaar dat ik graag een structuur van partnerschappen voorzie op verschillende niveaus naargelang hun financiële/logistieke bijdrage. Ik denk hier aan een drietal grote kern-partners die complementair kunnen zijn. Vervolgens heb je dan partners die bijvoorbeeld een specifiek event gaan steunen. En dan denk ik nog aan een derde categorie m.n. de logistieke partners, bv. sportkledij, sportdranken enz. De Vlaamse judofederatie heeft reeds een aantal stappen gezet om deze structuren op te zetten. Mijns inziens moet eenmaal dit volledig in de steigers staat de federatiestructuur rond een dergelijke ‘strategisch commerciële’ visie worden gekneed anders ga je die doelstellingen niet halen. In hokjes blijven werken waarbij iedereen zijn deel doet, werkt immers niet om het gezamenlijke doel te realiseren en dat is judo promoten en op de markt zetten. Elk lid van de judofederatie, moet zich met deze visie kunnen vereenzelvigen en dit ook met trots kunnen uitdragen. Da’s zo’n beetje in een notendop hoe ik het marketingluik van de federatie verder wens uit te bouwen”, aldus nog Marnix.

Christian Pierre
Media & Communicatie

Aanmaak datum

17 april 2019

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.