Administratie Vrijwilligers binnen Judo Vlaanderen

Binnen Judo Vlaanderen werken we graag samen met onze vrijwilligers. Zonder onze vrijwilligers zou de werking van onze federatie niet op deze manier kunnen bestaan.

Daarom dat we het belangrijk vinden om jullie goed te informeren omtrent de keuze van het vrijwilligersstatuut en de daaraan gekoppelde onkosten inzake vrijwilligerswerk en verenigingswerk. Via deze link vind je het keuzeformulier terug voor 2022. Kunnen jullie dit invullen na het aandachtig lezen van de informatie in dit overzicht. Dit is voor ons belangrijk om de administratie zorgvuldig te kunnen uitvoeren en de wettelijke verplichtingen na te komen.

Deze principes gelden uiteraard ook voor alle vrijwilligers binnen de clubwerking.

 Indien er vragen zijn na het lezen van deze informatie, kan je je richten naar Nadia.DeBaer@judovlaanderen.be 

Vrijwilligers Eddy en Sara

Kostenvergoeding vrijwilligers 2022

Vrijwilligers die activiteiten uitoefenen voor een club, een federatie, een vereniging, een instelling of voor iedere andere organisatie die geen winstoogmerk heeft, kunnen hiervoor sinds enkele jaren een vergoeding ontvangen die vrijgesteld is van sociale en fiscale bijdragen.

Judo Vlaanderen biedt haar vrijwilligers de keuze tussen een reële of een forfaitaire vergoeding.

1De maxima van de forfaitaire vergoedingen worden wettelijk geregeld en jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.


2022: maximaal 36,84 euro per dag én maximum van 1473,37 euro per jaar.

Judo Vlaanderen vergoedt per dag het wettelijke maximum afgerond op gehele euro naar beneden.

Voor het jaar 2022 is de forfaitaire kostenvergoeding dus vastgelegd op € 36 per dag en € 20 voor deelname aan online vergaderingen.

Vanaf 1 januari 2019 kunnen bepaalde vrijwilligers genieten van een verhoogde forfaitaire kostenvergoeding

Voor 2022 is dit maximaal,€2705,97.
Het gaat hier om de volgende type vrijwilligers : sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden. Type vrijwilligers die niet in aanmerking komen voor verhoogde forfaitaire kostenvergoeding zijn bestuursvrijwilligers (commissies) en bestuurders (BO), alsook mensen die een vervangingsinkomen krijgen.

Wanneer één van deze forfaitaire maximumbedragen in een bepaald kalenderjaar overschreden wordt, zijn zowel de vrijwilliger als de club, vereniging of instelling bijdrageplichtig aan de RSZ en de belastingen voor alle vergoedingen die betaald werden in het betrokken kalenderjaar. Indien je kiest voor dit verhoogd plafond, dan kan je bij dezelfde vereniging, in dezelfde periode geen verenigingswerker zijn. 

Bij de reële kostenvergoeding betaal je kosten terug op basis van bewijsstukken. Dat kunnen kassaticketjes, facturen of kostennota’s voor gereden kilometers zijn. De reële kostenvergoeding heeft geen bovengrens.

Wagen, moto, bromfiets: maximaal 0,3707 euro per kilometer. Dit bedrag blijft van toepassing tot 30 juni 2022. Judo Vlaanderen vergoedt per kilometer het wettelijke maximum afgerond op 2 decimalen naar beneden dus € 0.37/km.

Fiets: de fietsvergoeding is fiscaal vrijgesteld tot maximaal € 0,25 per kilometer (vanaf 01/01/2019).

De combinatie van de forfaitaire kostenvergoeding met een terugbetaling van de reële vervoerskosten is mogelijk voor maximaal 2000 kilometer per jaar per vrijwilliger. Judo Vlaanderen heeft voor het jaar 2022 voor deze categorie van vrijwilligers de reiskostenvergoeding vastgelegd op € 0,20/km.

Iedere vrijwilliger is zelf verantwoordelijk om te bewaken dat hij niet over de maximumgrenzen zal gaan.36,84

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.