Oproep voor nieuwe mandaten Bestuursorgaan JV

BURST – Met het aflopen van de mandaten van enkele leden van het bestuursorgaan is Judo Vlaanderen op zoek naar specifieke profielen om een mandaat op te nemen om het beleid van de federatie verder professioneel uit te bouwen, m.n. een secretaris-generaal, een commercieel profiel, een profiel digitale innovatie en een organisatorisch profiel.

Bestuurder secretaris-generaal

Judo Vlaanderen staat garant voor een moderne en professionele organisatie gericht op het ondersteunen van haar ledenclubs, zowel op recreatief vlak als op gebied van topsport. De secretaris-generaal van Judo Vlaanderen vzw voert zijn functie uit binnen het bestuursorgaan van de vereniging. Daarnaast fungeert de secretaris-generaal als het geweten van Judo Vlaanderen vzw. De secretaris-generaal vervult daarin een belangrijke rol door voortdurend de vraag te stellen of het gevoerde beleid correspondeert met de uitgangspunten van de vereniging. De secretaris-generaal dient voorts de procedures te bewaken.

TAKENPAKKET
• Regelt de verzekeringen en juridische zaken;
• Licht het bestuursbeleid toe tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering;
• Ontvangt alle briefwisseling t.a.v. het bestuursorgaan en verwerkt ze;
• Communiceert de goedgekeurde beslissingen en laat ze in samenspraak met de General Manager operationeel uitvoeren;
• Voorziet in opvolging van de bij wet voorziene neerleggingen;
• Notuleert de verslagen van de algemene vergadering;
• Nazicht op verslag bestuursorgaan van General Manager en bewaart deze voorzien van de reglementaire handtekening in het register der notulen en zorgt voor de verspreiding en openbaarheid van bestuur;
• Draagt in samenspraak met de voorzitter zorg voor de ondersteuning van de bestuursorganen;
• Rapporteert aan het bestuursorgaan.

COMPETENTIES
Dient te beschikken over onderstaande aanvullende competenties bovenop de basiscompetenties vermeld in het charter goed bestuur:
• Zin voor initiatief;
• Communicatieve vaardigheden;
• In staat zijn om gevoeligheden te capteren en op een gecontroleerde en efficiënte wijze (van op afstand) te beheersen;
• Passie voor administratie.

Bestuurder met commercieel profiel

Als vzw zijn we afhankelijk van ledenbijdragen, subsidies en eigen inkomsten. Binnen onze vzw zijn we dan ook opzoek naar iemand met de nodige marketing skills en aandacht voor het vernieuwde social- mediagebeuren. Bijkomend is er naar ons aanvoelen meer mogelijk om dit te realiseren via diverse projecten, sponsoring en merchandising.
Naast de algemene verwachtingen van deze bestuurder inzake beleidsmatig inzicht, wordt uitgekeken naar iemand met een commerciële opleiding en/of ervaring. Ervaring op commercieel gebied in andere sporten is zeker een meerwaarde, maar geen noodzaak.

Bestuurder digitale innovatie

Binnen de vzw blijft het een uitdaging om steeds mee te zijn met allerhande nieuwigheden die binnen het reilen en zeilen van een vzw kunnen helpen om efficiënter, gestructureerder en op een hedendaagse manier met alle informatie om te gaan. Hiervoor zoeken we dan ook een bestuurder die de verschillende digitale processen binnen de vzw kan analyseren en de nodige verbeteringen kan aanbrengen.
Naast de algemene verwachtingen van deze bestuurder inzake beleidsmatig inzicht, wordt uitgekeken naar iemand met een analytische kijk op de onderneming waarin hij zich bevindt. Iemand die bovendien punctueel is en de nodige ervaring heeft in de verschillende domeinen van digitalisering, automatisering en optimalisatie.

Bestuurder met organisatorisch profiel

Binnen de vzw ben je medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van een strategische, organisatie-brede visie op interne kwaliteitszorg. Je leert de doelgroep, de missie, het organogram en de organisatiecultuur van de vzw goed kennen om je functie optimaal te vervullen. Je draagt substantieel bij aan een goede samenwerking in de organisatie, tussen medewerkers, commissies en vrijwilligers.
Naast de algemene verwachtingen van deze bestuurder inzake beleidsmatig inzicht, wordt uitgekeken naar iemand met een gedrevenheid in het plannen en organiseren, coachen en samenwerken. Actiegerichtheid en een analytische kijk op de onderneming waarin hij zich bevindt.

Voor deze profielen is er geen specifieke judograad vereist.

Praktisch

Kandidaten kunnen voorgedragen worden door een club waarbij de kandidaat lid en vergunninghouder is. De voordracht dient ondertekend te worden door ten minste twee geregistreerde mandatarissen van het bestuur van de club, waaronder de voorzitter, en ook door de kandidaat zelf en moet uiterlijk 13 februari 2023 aangetekend toekomen op het secretariaat van JV. Elke club kan slechts 1 kandidaat voordragen. (Uitzonderlijk wordt hier afgeweken van de statuten aangezien de deadline voor het indienen van kandidaturen reeds verstreken is).

Kandidaten kunnen hun kandidatuur voor het gekozen profiel samen met zijn/haar curriculum vitae, waaruit blijkt in hoeverre hij/zij aan de kenmerken van het profiel voldoen, toesturen naar onderstaand correspondentieadres. Daarbij zal hij/zij ook het bestuursorgaan inlichten over eventuele nevenfuncties.

Correspondentieadres

• Judo Vlaanderen vzw t.a.v. het bestuursorgaan
Oudenaardsesteenweg 839
9420 Burst

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer info:
• Tel: 0477 233077
• e-mail: marnix.vangheluwe@judovlaanderen.be

Het bestuursorgaan

Aanmaak datum

18 januari 2023

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.