3 Vacatures voor bestuurslid Judo Vlaanderen

BURST – In het kader van Goed Bestuur zijn we steeds op zoek om via duidelijke profielen de nodige expertise in ons Bestuur te krijgen.

In voorbereiding van iedere Algemene Vergadering bepaalt het bestuursorgaan welke eigenschappen van de te verkiezen bestuurders optimaal kunnen bijdragen aan de werking van de federatie. Het bestuursorgaan gaat hierbij dan ook actief op zoek naar nieuwe bestuurders en kondigt de open profielen in december van elk kalenderjaar aan via de nieuwsbrief en de website van Judo Vlaanderen zodat de geïnteresseerden zich kandidaat kunnen stellen voor een voorgesteld profiel. De bestuurdersprofielen worden opgesteld op basis van de missie en visie alsook strategische doelen van de organisatie en worden vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de AV. Om de continuïteit van de werking te waarborgen, wordt er een gefaseerd rooster van aftreden van de bestuurders toegepast. Dit rooster wordt steeds gepubliceerd op de website.

Iedere bestuurder kan een of meer portefeuilles toebedeeld krijgen. Portefeuilles zijn onderdelen van de federatie, zoals Topsport, Personeel, Competitie, Clubondersteuning, Ledenadministratie, Sponsors, Ethiek, Tucht, Verkoop, … In feite ieder onderdeel dat geacht wordt specifieke aandacht te krijgen om de goede werking van de federatie te waarborgen. De portefeuillehouder heeft als opdracht vanuit het bestuursorgaan de werking van het onderdeel op te volgen, te begeleiden en te ondersteunen met respect voor de bestaande operationele structuren. Hij/zij is een expert in de materie. Hij/zij wordt benoemd door het bestuursorgaan omwille van zijn/haar profiel en affiniteit met de portefeuille. Hij/zij rapporteert in de BO-vergadering.

De laatste toegetreden bestuurders reageerden op het Commercieel (Marnix Vangheluwe), Juridisch (Peter Vermeir) en Financieel (Geert Claes) profiel.

Het hele organigram van Judo Vlaanderen kan je terugvinden via deze link.

Deze keer hebben we 3 openstaande profielen. Ontdek welke via deze link.

Voor alle functies verwijzen we graag naar de algemene verwachtingen van een lid van het bestuursorgaan van JV in het Intern Reglement, hoofdstuk 3.

Kandidaten dienen te worden voorgedragen door de club waarvan de kandidaat lid en vergunninghouder is. De voordracht dient ondertekend te worden door ten minste twee geregistreerde mandatarissen van het bestuur van de club, waaronder de voorzitter, en ook door de kandidaat zelf en moet uiterlijk twee maanden voor de algemene vergadering (19 maart 2022) per e-mail toegestuurd worden aan bestuur@judovlaanderen.be. Elke club kan slechts 1 kandidaat voordragen. Het is de doelstelling van het bestuursorgaan om de samenstelling ervan uit 25% vrouwen te laten bestaan.

Interesse? Stuur dan alvast jouw CV en motivatiebrief volgens het intern reglement naar bestuur@judovlaanderen.be.

Alvast bedankt voor de interesse!

Sophie Block
Operationeel Manager

Aanmaak datum

16 december 2021

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.