Meerjarenontwikkeling in judo – Randoridagen

BURST – Op maandag 12 juni en 26 juni kwamen gedurende twee boeiende avonden 37 clubs samen om het nieuwe concept randoridagen voor U9/U11/U13 te bespreken. Ook het traject naar U15/U18 werd kort meegenomen in de discussie.

Het meerjarenontwikkelingsplan

In een eerste deel gaven de verantwoordelijken van Judo Vlaanderen, nl. Maarten Bogaert, Leen Dom, Tijl Lindekens, Koen Sleeckx en Thanée Herregodts een uitgebreide uitleg over het Meerjarenontwikkelingsplan en de verschillende onderdelen ervan. Uiteraard werd ook even dieper ingegaan op het waarom van deze oefening. Waarom zouden we ontmoetingen veranderen of aanvullen met nieuwe initiatieven? Of waarom willen we aan de slag met randoridagen? De werkgroep die rond deze randoridagen reeds intensief aan de slag is geweest, baseert zich hiervoor op de richtlijnen van het Meerjarenontwikkelingsplan. Dit plan is een uitwerking van het Judo Groeimodel en verdeelt de judoloopbaan in verschillende ontwikkelingsfasen. In elke fase werd beschreven wat de belangrijkste kenmerken zijn van het opgroeiende kind of de sporter en op welke manier de begeleiding hieraan kan worden aangepast. Aan de hand van deze kenmerken werden ook judospecifieke doelen bepaald voor elke fase. Judo Vlaanderen kwam hierbij tot 3 leerlijnen, nl. ‘leerlijn techniek’, ‘leerlijn fysiek’ en ‘leerlijn waarden & gedragingen’. Een belangrijk onderdeel is ook de oefening waarbij we het huidige Judo Vlaanderen aanbod aan organisaties (ontmoetingen, wedstrijden,…) bekijken en naast dit plan leggen. Volstaat het aanbod en de organisatievorm op grond van een optimale begeleiding of ondersteuning van onze judoka’s in elke ontwikkelingsfase?

Doorheen heel het Meerjarenontwikkelingsplan staat de ontwikkeling van de judoka’s centraal met als finale doel zo veel mogelijk judoka’s levenslang betrokken houden in het judo! Het Judo Groeimodel is een sportspecifieke toepassing van het generieke LTAD-model (Long Therm Athletes Development Model) . Ook andere judofederaties maakten reeds deze oefening. Voorbeelden hiervan vinden we in het Meerjarenopleidingsplan van Judobond Nederland en het Judoka for life programma van Judo Canada.

In aanloop van deze oefening werden heel wat cijfergegevens bekeken. Een aantal hiervan werden kort besproken tijdens het overleg met de clubs.

 • Drop-out: Wat is de drop-out voor judoka’s tot U13? Uit gegevens blijkt dat Judo Vlaanderen een hoge algemene drop-out kent bij deze jeugdige judoka’s. Hoe ouder judoka’s worden, hoe minder kans dat zij de judosport verlaten.
 • Judo Vlaanderen heeft een jong publiek. Onze grootste instroom situeert zich bij onze leden U13. Jammer genoeg kennen we hier ook een grote uitstroom.
 • Kampioenschappen: Hoe verloopt de deelname aan jeugdkampioenschappen U15 en U18? We merken dat we na de Corona-periode weer in een stijgende lijn zitten. Wat heel goed is. We hopen deze tendens verder te kunnen zetten.
 • Deelnames aan organisaties of aantal organisaties na U13 daalt aanzienlijk. Hoe kunnen we de judoka’s toch in het wedstrijdjudo houden?
 • We zien veel enthousiasme vanuit de clubs en vrijwilligers om te organiseren. We zien steeds meer ontmoetingen op de kalender. Sinds lang opnieuw wat meer wedstrijden U15, U18 en U21+. Een heel positief signaal.

De randoridagen

Naast de verduidelijking over het waarom werd ook het concept van randoridagen uitgebreid besproken. De missie en visie werd samengevat in de woorden Toegankelijk, Ontwikkelingsgericht en Tof.

 • Toegankelijk: Een organisatie op niveau van de judoka U9/U11/U13 waar elke judoka welkom is en op zijn niveau kan kampen.
 • Ontwikkelingsgericht: Door een gerichte begeleiding en instructie willen we de judoka’s zo veel mogelijk helpen in hun judo-ontwikkeling.
 • Tof: Plezierbeleving en voldoening is op deze jonge leeftijd belangrijker dan prestatie. De judoka’s moeten dan ook tevreden de mat verlaten en met een positief gevoel huiswaarts keren.

Tijdens deze randoridagen kampen kinderen in lijn, dus geen poules en geen ranking. Deze dagen zijn voor de judoka afgebakend in tijd. Judoka’s zijn niet langer dan 2u30 aanwezig in de sporthal. Na een opwarming van 20 minuten starten de kampen waarbij er zekerheid is van minimaal 4 kampen per kind. De randori’s gaan door in doorlopende tijd, wat wil zeggen dat kinderen bij elke randori een maximale leertijd krijgen. De randori’s worden geleid door een randorileider die de kinderen begeleidt, zeker niet straft! Bekijk ook even de informatie op onze website!

Voor judoka’s U9 en U11 geloven we heel sterk in de meerwaarde van deze randoridagen. We hopen de komende maanden en jaren voldoende organisatoren hier dan ook van te overtuigen. Meestappen in deze vernieuwing komt de ontwikkeling van onze judoka’s ten goede! Vanaf 2027 zouden we graag een volledige overstap van ontmoetingen U9 en U11 naar randoridagen kunnen realiseren. Ook voor judoka’s U13 bieden randoridagen heel wat ontwikkelingskansen. We hopen dan ook dat hier heel wat organisatoren meedenken. We rekenen ook voor U13 op een afbouw aan aantal ontmoetingen. De verdeling aan randoridagen U13 en ontmoetingen U13 werd nog niet strikt vastgelegd, hiervoor wordt de input van de cluborganisatoren en de ervaring in de komende maanden afgewacht. Beiden zullen nog wel behouden blijven.

Rankingtornooien en groeitornooien

Judo Vlaanderen wenst ook de rankingtornooien te herbekijken. Na de Corona-periode is de ranking nooit echt opnieuw opgemaakt. Deze heeft dringend een heropstart nodig. Om ook judoka’s U15 en U18 optimale ontwikkelingskansen te bieden wordt gedacht aan een nieuwe format, nl. de groeitornooien waarbij judoka’s minimaal twee en liefst meer kansen krijgen om te kampen. Verschil met de rankingtornooien moet hier steeds het meer ontwikkelingsgericht organiseren blijven. Bij rankingtornooien moet er steeds een duidelijk eindpodium zijn waarbij prestatie belangrijker wordt. Dit nieuwe format is nog niet helemaal uitgewerkt. We voorzien hier in 2024 duidelijkheid over te krijgen en hopen in 2026 de ranking weer volledig te kunnen heropstarten.

Discussie

Na afloop van deze presentatie werd de tijd genomen om in kleinere groepen dieper in te gaan op vragen en opmerkingen. Onderstaande zaken worden naar voor gebracht.

Randoridagen
• We denken verder na over de opleiding randorileiders: hoe pakken we dit praktisch aan? Hoe krijgen we voldoende randorileiders ook tijdig opgeleid?
• Kan Judo Vlaanderen ondersteunen bij het aanduiden van randorileiders?
• Welke vergoeding moet al dan niet voorzien worden voor deze randorileiders?
• Kan er een richtlijn gegeven worden voor inkomgeld en inschrijvingsgeld?
• Clubs schrijven nu vaak vroeg in. Gewichten moeten vooraf doorgegeven worden. Samen met automatisatie van aanmelding te bekijken hoe dit efficiënt kan verlopen.
• Is er een limiet aan aantal randoridagen per jaar/regio? Indien ja, hoeveel?
Algemeen
• Hoe maak je een combinatie van leeftijdscategorieën? Welke matgrootte en veiligheidszones dien je in de verschillende leeftijdscategorieën te respecteren?
Groeitornooien en rankingtornooien
• Wat zijn de mogelijke wedstrijdsystemen voor rankingtornooien en groeitornooien?
• Bij groeitornooien zou de top van de ranking niet kunnen deelnemen om andere judoka’s alle kansen te bieden. Hoe bepalen we deze grens? En hoe brengen we dit in de praktijk?
• Hoe rankingtornooien aanduiden? Welke criteria of bepalingen hanteren we?

Tot slot

Judo Vlaanderen is het project Meerjarenontwikkelingsplan officieel gestart in het voorjaar 2021 (Bestuursorgaan 08/03/2021). Als we rondom ons kijken, naar buurlanden, naar andere sporten, naar richtlijnen van Sport Vlaanderen, zien we dat we deze weg moeten blijven bewandelen. We geloven er ook sterk in dat dit kan bijdragen tot minder drop-out, meer judoka’s die levenslang betrokken blijven in het judo, meer deelnemers aan wedstrijdorganisaties en kampioenschappen, een nog betere kwaliteit van onze sportieve werking, … We willen onze judoka’s meer ontwikkelingskansen bieden om op hun eigen niveau te groeien. De ontmoetingen en wedstrijden worden georganiseerd door gedreven clubs. Heel veel vrijwilligers leveren reeds heel veel inspanning en zetten zich wekelijks in voor onze sport. We hebben reeds veel goede organisaties. Heel veel goede zaken die we ook zeker niet verloren willen zien gaan, maar misschien net iets anders willen aanpakken. Dit allemaal om de ontwikkeling van onze judoka’s en de weg naar levenslang judo nog te verbeteren.

We hopen dat de organiserende clubs ook mee willen denken in deze oefening. Zoals meegegeven in deze tekst is er nog heel wat werk waaraan de komende maanden gesleuteld wordt. Er is nog heel wat opening voor suggestie, vragen, opmerkingen … De werkgroep blijft ter beschikking staan voor verder overleg om van deze vernieuwing een succesverhaal te maken.

Maak je graag eens kennis met een randoridag? Onderstaand de locaties voor het najaar.

 • 22/10: Deinze (8 randorimatten = 240/360 deelnemers)
 • 28/10: Brugge (4 randorimatten = 90/180 deelnemers)
 • 11/11: Puurs (8 randorimatten = 240/360 deelnemers)
 • 16/12: Aalter (3 randorimatten = 90/135 deelnemers)
  Wil je met je club graag een randoridag organiseren in het najaar 2023 of wil je in 2024 graag jouw ontmoeting al omvormen naar een randoridag? Laat het ons weten via leen.dom@judovlaanderen.be of thanee.herregodts@judovlaanderen.be. We begeleiden je graag!

Bijlage

Presentatie organisaties_clubs

Interessante informatie

Judobond Nederland (2018), Meerjarenopleidingsplan
Judo Canada (2022), Judoka for Life
https://sportforlife.ca/long-term-development/
https://activeforlife.com/physical-literacy-2/
https://judocanada.org/long-term-athlete-development-model/
Kennisplatform Sport Vlaanderen
Podcast Hajime Judo: Judo onderwijs 2.0, het Judo fun en fit groeimodel van Judo Vlaanderen
Podcast Hajime Judo: De bezorgdheid van Ruben Houkes en Elco van der Geest
Ontwikkeltornooi in Nederland

Leen Dom
DSKO & Projectmanager

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.