Grensoverschrijdend gedrag

U wenst een melding te maken of iemand te spreken die u daarover advies kan geven ?

Dit zijn altijd uw mogelijkheden :

• Elke persoon heeft het recht om bij de juridische instanties klacht neer te leggen
• Elke sportbeoefenaar kan ook een klacht neerleggen vanaf 01/01/2021 bij het Vlaams Sporttribunaal. Dit na melding bij federatie API. Enkel in uitzonderlijke gevallen* kan iemand rechtstreeks klacht neerleggen bij het Vlaams Sporttribunaal.
• Binnen Judo Vlaanderen hebben we een interne klachtenprocedure die verschillende stadia kent en verschillende mogelijkheden qua resultaat kan opleveren :

o Is uw melding van “grensoverschrijdend gedrag” of twijfelt u

Via de API kan u melding maken en verder gehoord en geadviseerd worden.
De API zal – altijd met uw toestemming – eventueel de melding aanhanging maken bij de Ethische Commissie. Deze commissie zal na consultatie een advies uitbrengen zowel terug aan uzelf met alle mogelijke verdere stappen als naar het bestuursorgaan van JV om eventuele bewarende maatregelen te nemen of verdere stappen te ondernemen.

o Is uw melding niet van “grensoverschrijdend gedrag” (dus eerder iets van sportieve, reglementaire of sporttechnische aard)

Via de klachtenbehandelaar JV kan u melding maken. De klachtenbehandelaar zal uw melding verder onderzoeken en desgevallend overmaken aan de tuchtcommissie JV.

Vul alle gegevens correct in. Deze gegevens worden in geen geval gelezen of bewaard door Judo Vlaanderen. Deze gaan rechtstreeks en alleen naar de API voor Judo Vlaanderen Caroline Jannes dewelke alle meldingen of klachten in alle discretie zal behandelen.

wat is grensoverschrijdend gedrag?

Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hieronder wordt verstaan elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, waarbij niet wordt voldaan aan één of meerdere van zes criteria (wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, passend bij de context, passend bij de leeftijd of ontwikkeling en zelfrespect). Conform ‘Het Vlaggensysteem’. Een handeling die als rode vlag aanzien wordt kan, en een handeling die als zwarte vlag aanzien wordt zal doorgegeven worden aan de juridische instanties en aan de tuchtcommissie tenzij de melder dit zeer expliciet niet wenst.

Geweld. Onder het begrip ‘geweld’ verstaan we elke handeling of situatie die een inbreuk en/of een bedreiging betekent voor de fysieke en psychische integriteit van een (jong) persoon.

Pesten. Pestgedrag uit zich in systematisch negatief gedrag (vijandig, vernederend, intimiderend) met de expliciete bedoeling om te kwetsen.

Indien de ernst van het grensoverschrijdend gedrag zo groot is zal de ethische commissie in overleg met de melder besluiten om eventueel een tuchtrechterelijke en/of een juridische klacht neer te leggen.

Melding registreren

Deze melding komt rechtstreeks bij de API terecht. Eventueel adviseert deze API met jouw goedkeuring de Ethische Commissie. Dit is bewust losgetrokken van Judo Vlaanderen om alle neutraliteit te kunnen verzekeren.

1. Aangever

2. Klacht gericht tegen

3. Gegevens van de overtreding

4. Getuigen

5.Bewijsstukken

6.Reeds genomen acties