Algemene Vergadering Judo Vlaanderen

BURST- Zaterdag 18 maart 2023 om 10u00 vindt de Algemene Vergadering fysiek plaats in de Holiday Inn Express, Akkerhage 2, te 9000 Gent.

Deelnemers dienen hun inschrijving te bevestigen via Ledenbeheer. Opgelet: 1 gevolmachtigde per club – 1 stem per club.

De volmacht (cf. hierna) kan worden ingevuld en ondertekend door voorzitter en secretaris en bezorgd worden aan de federatie via mail naar maarten.bogaert@judovlaanderen.be. De deadline hiervoor is 10/03/2023.

De aangevraagde punten kunnen schriftelijk overgemaakt worden aan de federatie via mail naar maarten.bogaert@judovlaanderen.be. De deadline hiervoor is tevens 10/03/2023.

Deelnemers zijn van harte welkom op de Algemene Vergadering van Judo Vlaanderen vanaf 9u30.

Dagorde

 1. Vaststelling van de aanwezige clubleden met volmacht (de heer Mike Van de Rostyne, voorzitter JV)
 2. Goedkeuring van het verslag van AV 19/03/2022
 3. Openingswoord en korte toelichting inzake de bedrijvigheid van de federatie gedurende het werkingsjaar 2022 (de heer Mike Van de Rostyne, voorzitter JV)
 4. Jaaroverzicht 2022 (de heer Mike Van de Rostyne, voorzitter JV)
 5. Financieel overzicht (de heer Geert Claes, financieel beheerder JV)
  1) Financiële toelichting 2022
  2) Verslag 2022 van accountantskantoor Hélon
  3) Goedkeuring toestand algemene rekeningen en balans 2022
  4) Kwijting van het bestuursorgaan
  5) Voorstelling en goedkeuring van de begroting 2023
  6) Goedkeuring kantoor Hélon als rekeningnazichter
  7) Jaarlijkse bijdrage van de clubs in 2024
  8) Financiële wijzigingen 2023
 6. Werking 2022 – Jaaroverzicht 2022 (Maarten Bogaert + JV team)
 7. Goed bestuur
  1) Goedkeuren financieel comité
  2) Goedkeuren functieprofiele BO JV
 8. Statutaire verkiezingen
  1) Uittredend en niet-herkiesbaar
  2) Herkiesbare mandaten
  3) Nieuwe kandidaten
 9. Voorstel statutenwijziging: aanwezigheidsquorum AV 20% en aanpassing 12 jaar.
 10. Mededelingen omtrent aansluitingen/schorsingen van clubs
  1) Nieuwe clubs
  2) Ledenlijst clubs (vzw en feitelijke verenigingen)
  3) Gestopte clubs
 11. Algemene bondsmededelingen
 12. Beleidsplan basiswerking 2021-2024
 13. Actieplan basiswerking 2023
 14. Beleidsplan topsport 2021-2024
 15. Actieplan topsport 2023
 16. Aangevraagde punten op de dagorde door de clubs
 17. Huldigingen
 18. Slotwoord

Downloads

Verslagen kan je via deze link downloaden.

Volmacht

Volmacht andere club

Aanmaak datum

2 maart 2023

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.