Te volgen procedure voor melding of klacht

BURST – Op 1 januari 2021 werd het startsignaal gegeven voor het nieuwe Vlaams Sporttribunaal (VST). Het Vlaams Dopingtribunaal werd dan ook uitgebreid met een extra en belangrijke expertise, m.n. dossiers inzake grensoverschrijdende gedrag. Het is immers heel belangrijk dat deze gevoelige situaties worden voorbereid en behandeld door experten in deze materie. Daarom dat we als federatie heel blij zijn dat eventuele dossiers met de nodige expertise kunnen worden gepleit.

Waar kan je terecht met jouw melding of klacht?
Het is belangrijk om te weten dat er een verschil wordt gemaakt tussen een algemene klacht en een klacht inzake grensoverschrijdend gedrag.
Hieronder kan je zien waar je deze formulieren online op onze website kan terug vinden.

Het is echter ook belangrijk om te weten door wie jouw melding of klacht behandeld zal worden.

Daarom hebben we een flow chart opgesteld waar we jullie wegwijs willen maken in deze toch wel ingewikkelde en gevoelige materie.
Betreft het grensoverschrijdend gedrag of niet? Vandaar dat het heel belangrijk is om te weten wat net bedoeld wordt met deze term. Dit betreft drie grote onderdelen, m.n. seksueel grensoverschrijdend gedrag, de ruime zin van geweld en pesten. Hier wordt niet altijd aan gedacht.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hieronder wordt verstaan elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, waarbij niet wordt voldaan aan één of meer van zes criteria (wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, passend bij de context, passend bij de leeftijd of ontwikkeling en zelfrespect). Conform ‘Het Vlaggensysteem’. Een handeling die als rode vlag aanzien wordt, kan, en een handeling die als zwarte vlag aanzien wordt, zal worden doorgegeven aan de juridische instanties en aan de Tuchtcommissie tenzij de melder dit zeer expliciet niet wenst.

Geweld. Onder het begrip ‘geweld’ verstaan we elke handeling of situatie die een inbreuk en/of een bedreiging betekent voor de fysieke en psychische integriteit van een (jong) persoon.

Pesten. Pestgedrag uit zich in systematisch negatief gedrag (vijandig, vernederend, intimiderend) met de expliciete bedoeling om te kwetsen.
Indien de ernst van het grensoverschrijdend gedrag zo groot is, zal de Ethische Commissie in overleg met de melder besluiten om eventueel een tuchtrechtelijke en/of een juridische klacht neer te leggen.

Indien je niet zeker bent dan kan je dit aftoetsen in een overleg met de club API (aanspreekpersoon integriteit) of de federatie API, Caroline Jannes. In sommige situaties is het aangewezen dat de federatie API advies vraagt aan de Ethische Commissie. Deze oordeelt niet, deze commissie is er om rekening te houden met alle insteken waardoor er drie experten met een andere expertise naar de situatie kunnen kijken. Zo wordt er met alles rekening gehouden en kan de melder rekenen op een zeer gebalanceerd advies zodanig dat deze zelf kan beslissen welke stappen er eventueel ondernomen dienen te worden.

Het is heel belangrijk om te weten dat Judo Vlaanderen in geen enkel geval inzage heeft in hetgeen hier besproken wordt.

We vinden het als federatie enorm belangrijk dat deze federatie API en de Ethische Commissie niet beïnvloed wordt door het Bestuursorgaan en de medewerkers van Judo Vlaanderen. Enkel wanneer de melder hiermee akkoord gaat, wordt er eventueel in grote lijnen info verstrekt aan het BO van Judo Vlaanderen om bepaalde zaken in de toekomst beter te kunnen voorkomen.

Indien de situatie zodanig ernstig is, zal de federatie API de zaak aanhangig maken bij het Vlaams Sporttribunaal. Het is heel belangrijk om te weten dat JV ervoor gekozen heeft om eerst een melding te maken bij de federatie API alvorens een klacht te kunnen indienen bij het VST. Dit omdat we van mening zijn dat de melder beter begeleid zal worden en op de hoogte gesteld zal worden van zijn/haar mogelijkheden en het beste advies kan genieten voor eventuele verdere stappen.

We zijn verheugd om onze judoka’s en leden te informeren over deze positieve aanpassingen. Elke judoka moet zich immers op elk moment veilig voelen, zowel fysisch als mentaal. Of het nu in zijn/haar club is, op tornooi, op stage of waar dan ook. Daarom dat we in het JeugdJudoFonds extra inzetten op een bijgeschoolde API die de eerste schakel is in dit opvangnet voor elke judoka.

Interessante links
Wat kan je doen als club? Ethisch sporten voor clubs
Intern Reglement – Ethiek & Gedragscode
Intern Reglement – Tucht

Sophie Block,
Operationeel Manager

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.